welkom@simoniscollection.nl
welkom@simoniscollection.nl

Avg

Simonis Collection respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Simonis Collection verwerkt.
 
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
 
Simonis Collection verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Simonis Collection veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Simonis Collection.
 
Doel verwerking persoonsgegevens
 
Simonis Collection verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief.
 • Om gasten te kunnen bereiken bij eventuele wijzigingen/onduidelijkheden in hun reservering.
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Voor marketing- en communicatie activiteiten.
 • Voor werving en selectie.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 
Simonis Collection verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 
Voor gasten:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Eventueel emailadres 
Voor medewerkers:
 • Naam, adres, telefoonnummer
 • Email adres
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Kopie ID
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Simonis Collection omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens
 
Simonis Collection verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
Binnen Simonis Collection wordt camerabewaking gehanteerd i.v.m. de veiligheid van gasten, medewerkers en materialen. Beelden worden puur gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en de beelden worden automatisch vernietigd na 7 dagen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Simonis Collection deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Simonis Collection zoals een ITleverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 
Daarnaast kan Simonis Collection persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 
Met de derde partij die namens en in opdracht van Simonis Collection uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Simonis Collection ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 
Beveiliging persoonsgegevens
 
Simonis Collection hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Simonis Collection gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Simonis Collection in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
 
Simonis Collection bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 
Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Simonis Collection aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
 
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Simonis Collection, t.a.v: Dieuwke Simonis-Stellinga
 
Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Simonis Collection telefonisch bereiken via +31 6 486 467 32.
 
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen: a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring):
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens) d. recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSNnummer. Simonis Collection neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
 
Gebruik social media
 
Op de website(s) van Simonis Collection, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Simonis Collection houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 
Statistieken en cookies
 
Simonis Collection houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Simonis Collection verkocht aan derden.
 
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Simonis Collection te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Simonis Collection op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
 
De website van Simonis Collection maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Simonis Collection geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Simonis Collection heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
 
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 
Op de website(s) biedt Simonis Collection een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Simonis Collection is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Simonis Collection dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij
 
(via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.
 
Aanpassing privacy statement
 
Simonis Collection heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
 
Vragen & Contact
 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy van Simonis Collection  Dieuwke Simonis-Stellinga via mailadres; welkom@simoniscollection.nl
 
Deze privacy verklaring is op 13-04-2022 vastgesteld.